หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-05-21 19:25:14 4.8 30.54°S 71.21°W Near Coast of Central Chile
2019-05-21 18:42:44 4.9 0.62°N 122.36°E Minahassa Peninsula, Sulawesi
2019-05-21 13:37:44 4.9 15.8°S 71.85°W Southern Peru
2019-05-21 12:55:37 4.5 15.87°S 71.8°W Southern Peru
2019-05-21 08:58:26 4.5 38.04°N 21.21°E Greece
2019-05-21 07:19:00 4.6 23.18°S 66.75°W Jujuy Province, Argentina
2019-05-21 06:33:06 4.9 41.13°S 88.56°W West Chile Rise
2019-05-21 03:45:13 4.5 75.52°N 110.54°E Near Coast of Central Siberia, Russia
2019-05-20 19:12:05 4.7 9.23°N 126.43°E Mindanao, Philippines
2019-05-20 11:18:32 5.5 31.5°S 69.91°W San Juan Province, Argentina
2019-05-20 09:27:30 4.8 7.67°N 37.26°W Central Mid Atlantic Ridge
2019-05-18 07:48:18 4.5 29.69°N 51.98°E Southern Iran
2019-05-18 01:51:29 5.5 9.47°S 108.64°E South of Java, Indonesia
2019-05-17 22:24:52 4.6 45.31°N 124.46°E Northeastern China
2019-05-15 19:31:44 4.7 57.54°N 120.89°E Southeastern Siberia, Russia